Blog

 

UTCPBooklet2 What are the Classics in Our Time ?

10 March, 2008 HANEDA Masashi, NAKAJIMA Takahiro, MURAMATSU Mariko, KOBAYASHI Yasuo, TAKADA Yasunari, MIYASHITA Shiro, OKAYAMA Hajime, ONUKI Takashi, SAITO Mareshi, Publications

The second volume of the UTCP booklet What are the Classics in Our Time? under the edition of Nakajima Takahiro and Kobayashi Yasuo came out.


  • HOME>
    • Blog>
      • UTCPBooklet2 What are the Classics in Our Time ?
//Page Top