Uehiro Research Division for Philosophy of Co-existence

Members

Uehiro Research Division for Philosophy of Co-existence (concurrent post)
KAJITANI Shinji
NOBUHARA Yukihiro
HANEDA Masashi
NAKAJIMA Takahiro
MURAMATSU Mariko
ISHIHARA Kohjii
ISHII Tsuyoshi
TAKEDA Masaaki
LIN Shaoyang
KUWADA Kohei
BABA Norihisa

Uehiro Assistant Professor
KAWAMURA Satofumi

Uehiro Research Fellows
SATO Sora
TSUTSUI Haruka
ABE Fukuko
Mark ROBERTS

Research Assistants
KURIWAKI Hisato
ISERI Makiko
ABE Kotaro

UTCP Office
INO Kyoko


//Page Top